Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal

Ekološka mreža

mapa

REZERVAT BIOSFERE "BAČKO PODUNAVLJE"

logo-unesco-mab
Zbrinjavanje
coopMDD projekat
logo-sava-ties
logo-lifeline-mdd

Događaji

Maj 2021
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nema slike
Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svesti gradjana i povećanja razumevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja. Biodiverzitet kako u prošlosti tako i danas je pod velikim pritiskom različitih faktora ugrožavanja. Mnoge biološke vrste su ugrožene u većem ili manjem stepenu, na pragu su nestajanja ili su čak neke i zauvek izgubljene. Usvajanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, na samitu UN o zaštiti životne sredine i održivom razvoju (Rio de Žaneiro, 1992. godine), ostvaren je opšti konsenzus da je biodiverzitet, koji nam obezbeđuje ne samo materijalna bogatstva, već i duhovno zdravlje, temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja. Takođe je dogovoreno da zaštita i održivo korišćenje biodiverziteta treba da bude briga celog čovečanstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, naročito u borbi protiv siromaštva.
Datum :  subota, 22 maj 2021
23
24
Nema slike
Evropski dan parkova proglasila je Federacija nacionalnih parkova Evrope, s ciljem da skrene pažnju javnosti na značaj zelenih površina. Ovaj datum je odabran kao sećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova - devet nacionalnih parkova u Švedskoj, 24. maja 1909. godine. Prvi put je Dan parkova obeležen širom Evrope 1999. godine, a u Srbiji se obeležava od 2001. godine.
Datum :  ponedeljak, 24 maj 2021
25
26
27
28
29
30
Nema slike
Duvan je drugi glavni uzrok umiranja u svetu. Godine 1967. održana je Prva svetska konferencija o pušenju i zdravlju, a godine 1971. Svetska zdravstvena organizacija odlučuje se za sistemsku borbu protiv pušenja duvana i pušenje je definisano kao bolest zavisnosti.
Datum :  nedelja, 30 maj 2021
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

covid-19

Očuvanju životne sredine doprinosite uglavnom:

odgovornim ponašanjem u prirodi - 56.1%
racionalnom potrošnjom vode - 4.5%
štednjom energije (gasa, struje i sl.) - 9.1%
izbegavanjem korišćenja plastičnih kesa - 21.2%
višestrukom upotrebom ambalaže - 9.1%

Ukupno glasova: 66
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno

PP "Begečka jama"

PP "Begečka jama"

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

„Begečka jama"

 

VRSTA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Park prirode

Član 34 Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010).

 

KATEGORIJA

III kategorija - zaštićeno područje lokalnog značaja. Član 41 Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010).

 

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREMA KLASIFIKACIJI SVETSKE UNIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE (IUCN)

IUCN Category IV

Područje upravlјanja staništima i vrstama (Habitat and species management area).

 

MEĐUNARODNI STATUS ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Područje do sada nije imalo status međunarodno značajnog područja, niti se predlaže u upis kao takvo.

 

OSNOVNE PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI

PP „Begečka jama" se nalazi na levoj obali Dunava kod naselјa Begeč i obuhvata plavno područje u između Bačke Palanke i Novog Sada dužini od oko 7,8 km (1276,2-1284 rkm). Zaštićeno područje sadrži niz geomorfoloških oblika rečne erozije (ade, grečne grede, mrtvaje i fluvijalno jezero nastalo sadejstvom erozije i nasipanja) različitih starosti, i u skladu sa tim mozaik vlažnih staništa na različitim stupnjevima sukcesije vegetacije plavnih područja. Opstanak ovih pojava je uslovlјen prirodnom dinamikom plavlјenja.

Područjem dominira Begečka jama, fluvijalno jezero koje je povezano sa rekom Dunav preko kanala Begej, te ima stalno prisustvom vode. Izuzetno je značajno plodište većeg broja vrsta dunavskih riba, kao i reproduktivni centar vodozemaca šireg područja.

Osnovne prirodne vrednosti PP "Begečka jama" se ogledaju u prisustvu 125 taksona viših bilјaka (122 vrste i 3 podvrste), oko 150 vrsta ptica, 14 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 6 gmizavaca i 18 vrsta insekata od nacionalnog i međunarodnog značaja.

U skladu sa dinamikom plavlјenja, mikro i mezo konfiguracijom terena prisutne su autohtone šumske zajednice, vodena i močvarna staništa.

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Zaštićeno područje „Begečka jama" nalazi se u južnoj Bačkoj pored naselјa Begeč, uz levu obalu reke Dunav, na teritoriji opštine Novi Sad. Od Novog Sada udalјena je u pravcu zapada oko 18 km, a jugozapadno 2,5 km od Begeča.

U okviru granice zaštićenog područja u koritu Dunava nastala je Šašićeva ada. Na adu se nadovezuje sprud pravca severozapad-jugoistok, u dužini od oko 7 km.

Nadmorska visina okolnog prostora Begečke jame iznosi od 76,1 do 81,4 m n.m. Teren na kojem je smešteno zaštićeno područje nagnuto je prema severoistoku, suprotno od reke Dunav, što je retkost među plavnim područjima. Ipak ova činjenica ukazuje na poreklu područja, tj. da se radi o ostatku nekadašnje rečne ade.

 

POVRŠINA

PP „Begečka jama" se nalazi na teritoriji Opštine Novi Sad, k.o. Begeč.

Na zaštićenom području PP „Begečka jama" uspostavlјa se režim zaštite II i III stepena. Od ukupne površine zaštićenog područja koja iznosi 489,5 ha, područje:

§ Režima zaštite II stepena obuhvata 130,14 ha ili 26,6%,

§ Režima zaštite III stepena obuhvata 359,37 ha ili 73,4%.

 

ISTORIJAT ZAŠTITE

U granicama istraživanog područja od 1970. godine pod zaštitom su se nalazila "Četiri stabla crne i jedno stablo bele topole".

Preliminarna istraživanja ovog područja započeta su tokom 1995. godine. Na osnovu dobijenih rezultata izrađena je dokumentaciona osnova za pokretanje postupka prethodne zaštite. Na prostoru Begečke jame, zaštita je prostorno uspostavlјena 1996. godine, kada je doneta Prethodna zaštita zaštićenog područja. Terenska istraživanja su završena tokom 1997. godine, a Odluka o zaštiti PP "Begečka jama" doneta je 1999. godine ("Sl. List grada Novog Sada, 14/99).

Na osnovu predloga Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i člana 17 stav 2 Zakona o zaštiti prirode ("Sl. glasnik SRS", br.24/65) Sekretarijat za upravno-pravne poslove SO Novi Sad, doneo je Rešenje o stavlјanju pod zaštitu "Četiri stabla crne i jedno stablo bele topole". Rešenje pod brojem 03-633/6-68 od 30.03.1970 godine, je objavlјeno u "Službenom listu opštine Novi Sad" br.4/70.

Polazeći od Srednjoročnog programa rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za period od 2011. do 2015. godine, Programa rada za 2011. godinu i člana 42 Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS", 36/09, 88/2010, 91/2010) tokom 2011. godine pristuplјeno je reviziji zaštite Parka prirode „Begečka jama".

 

REŽIMI ZAŠTITE

Polazeći od Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/09, 88/10, 91/10), pristupilo se reviziji prirodnih vrednosti Parka prirode „Begečka jama". Prema članu 34 Zakona:

· "Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih vrednosti sa pretežno očuvanim prirodnim ekosistemima i živopisnim pejsažima, namenjeno očuvanju ukupne geološke, biološke i predeone raznovrsnosti, kao i zadovolјenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih delatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja."

· „U parku prirode nisu dozvolјene privredne i druge delatnosti i radnje kojima se ugrožavaju njegova bitna obeležja i vrednosti."

· „Mere zaštite, način obavlјanja privrednih delatnosti i korišćenje prirodnih vrednosti u parku prirode, bliže se utvrđuju aktom o proglašenju zaštićenog područja".

Polazeći od potrebe zaštite i očuvanja značajnih staništa, kao i prisustva strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, određivanje stepena zaštite unutar PP „Begečka jama" je vršeno na osnovu stepena očuvanosti prirodnih vrednosti, potreba za primenom aktivnih mera zaštite i u skladu sa potrebama razvoja održivog turizma.

Na zaštićenom području PP „Begečka jama" uspostavlјaju se režimi zaštite II i III stepena.

PP „Begečka jama" obuhvata površinu od 489,5 ha, od čega:

· režim zaštite II stepena zauzima 130,14 ha (26,6%),

· režim zaštite III stepena obuhvata površinu od 359,37 ha (73,4%).

Oko zaštićenog područja se uspostavlјa zaštitna zona od 387,75 ha.

Prema kriterijumima IUCN-a, upravlјanje ovim zaštićenim područjem usmereno je na upravlјanje vrstama i staništima.

Više iz ove kategorije

PP " Jegrička" »

Top of Page