Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

geoportal
Zbrinjavanje
UNESCO – Man and the Biosphere Programme
restore4Life projekat
coopMDD projekat
logo-lifeline-mdd

INFORMATOR O RADU PZZP

INFORMATOR O RADU PZZP

Događaji

Juli 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nema slike
Od 1990. godine, vlade širom sveta, u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA), obeležavaju Svetski dan stanovništva nizom aktivnosti, u skladu sa aktuelnom temom i trenutnim potrebama, kako bi unapredili razvojne strategije.
Datum :  četvrtak, 11 jul 2024
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo-pannoneagle

PZZP je član IUCN-a

IUCN
wwf-logo

WWF - FOND ZA ZAŠTITU PRIRODE

PP "Begečka jama"

PP "Begečka jama"

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

„Begečka jama"

 

VRSTA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Park prirode

Član 34 Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010).

 

KATEGORIJA

III kategorija - zaštićeno područje lokalnog značaja. Član 41 Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010).

 

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREMA KLASIFIKACIJI SVETSKE UNIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE (IUCN)

IUCN Category IV

Područje upravlјanja staništima i vrstama (Habitat and species management area).

 

MEĐUNARODNI STATUS ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Područje do sada nije imalo status međunarodno značajnog područja, niti se predlaže u upis kao takvo.

 

OSNOVNE PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI

PP „Begečka jama" se nalazi na levoj obali Dunava kod naselјa Begeč i obuhvata plavno područje u između Bačke Palanke i Novog Sada dužini od oko 7,8 km (1276,2-1284 rkm). Zaštićeno područje sadrži niz geomorfoloških oblika rečne erozije (ade, grečne grede, mrtvaje i fluvijalno jezero nastalo sadejstvom erozije i nasipanja) različitih starosti, i u skladu sa tim mozaik vlažnih staništa na različitim stupnjevima sukcesije vegetacije plavnih područja. Opstanak ovih pojava je uslovlјen prirodnom dinamikom plavlјenja.

Područjem dominira Begečka jama, fluvijalno jezero koje je povezano sa rekom Dunav preko kanala Begej, te ima stalno prisustvom vode. Izuzetno je značajno plodište većeg broja vrsta dunavskih riba, kao i reproduktivni centar vodozemaca šireg područja.

Osnovne prirodne vrednosti PP "Begečka jama" se ogledaju u prisustvu 125 taksona viših bilјaka (122 vrste i 3 podvrste), oko 150 vrsta ptica, 14 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 6 gmizavaca i 18 vrsta insekata od nacionalnog i međunarodnog značaja.

U skladu sa dinamikom plavlјenja, mikro i mezo konfiguracijom terena prisutne su autohtone šumske zajednice, vodena i močvarna staništa.

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Zaštićeno područje „Begečka jama" nalazi se u južnoj Bačkoj pored naselјa Begeč, uz levu obalu reke Dunav, na teritoriji opštine Novi Sad. Od Novog Sada udalјena je u pravcu zapada oko 18 km, a jugozapadno 2,5 km od Begeča.

U okviru granice zaštićenog područja u koritu Dunava nastala je Šašićeva ada. Na adu se nadovezuje sprud pravca severozapad-jugoistok, u dužini od oko 7 km.

Nadmorska visina okolnog prostora Begečke jame iznosi od 76,1 do 81,4 m n.m. Teren na kojem je smešteno zaštićeno područje nagnuto je prema severoistoku, suprotno od reke Dunav, što je retkost među plavnim područjima. Ipak ova činjenica ukazuje na poreklu područja, tj. da se radi o ostatku nekadašnje rečne ade.

 

POVRŠINA

PP „Begečka jama" se nalazi na teritoriji Opštine Novi Sad, k.o. Begeč.

Na zaštićenom području PP „Begečka jama" uspostavlјa se režim zaštite II i III stepena. Od ukupne površine zaštićenog područja koja iznosi 489,5 ha, područje:

§ Režima zaštite II stepena obuhvata 130,14 ha ili 26,6%,

§ Režima zaštite III stepena obuhvata 359,37 ha ili 73,4%.

 

ISTORIJAT ZAŠTITE

U granicama istraživanog područja od 1970. godine pod zaštitom su se nalazila "Četiri stabla crne i jedno stablo bele topole".

Preliminarna istraživanja ovog područja započeta su tokom 1995. godine. Na osnovu dobijenih rezultata izrađena je dokumentaciona osnova za pokretanje postupka prethodne zaštite. Na prostoru Begečke jame, zaštita je prostorno uspostavlјena 1996. godine, kada je doneta Prethodna zaštita zaštićenog područja. Terenska istraživanja su završena tokom 1997. godine, a Odluka o zaštiti PP "Begečka jama" doneta je 1999. godine ("Sl. List grada Novog Sada, 14/99).

Na osnovu predloga Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i člana 17 stav 2 Zakona o zaštiti prirode ("Sl. glasnik SRS", br.24/65) Sekretarijat za upravno-pravne poslove SO Novi Sad, doneo je Rešenje o stavlјanju pod zaštitu "Četiri stabla crne i jedno stablo bele topole". Rešenje pod brojem 03-633/6-68 od 30.03.1970 godine, je objavlјeno u "Službenom listu opštine Novi Sad" br.4/70.

Polazeći od Srednjoročnog programa rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za period od 2011. do 2015. godine, Programa rada za 2011. godinu i člana 42 Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS", 36/09, 88/2010, 91/2010) tokom 2011. godine pristuplјeno je reviziji zaštite Parka prirode „Begečka jama".

 

REŽIMI ZAŠTITE

Polazeći od Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/09, 88/10, 91/10), pristupilo se reviziji prirodnih vrednosti Parka prirode „Begečka jama". Prema članu 34 Zakona:

· "Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih vrednosti sa pretežno očuvanim prirodnim ekosistemima i živopisnim pejsažima, namenjeno očuvanju ukupne geološke, biološke i predeone raznovrsnosti, kao i zadovolјenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih delatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja."

· „U parku prirode nisu dozvolјene privredne i druge delatnosti i radnje kojima se ugrožavaju njegova bitna obeležja i vrednosti."

· „Mere zaštite, način obavlјanja privrednih delatnosti i korišćenje prirodnih vrednosti u parku prirode, bliže se utvrđuju aktom o proglašenju zaštićenog područja".

Polazeći od potrebe zaštite i očuvanja značajnih staništa, kao i prisustva strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, određivanje stepena zaštite unutar PP „Begečka jama" je vršeno na osnovu stepena očuvanosti prirodnih vrednosti, potreba za primenom aktivnih mera zaštite i u skladu sa potrebama razvoja održivog turizma.

Na zaštićenom području PP „Begečka jama" uspostavlјaju se režimi zaštite II i III stepena.

PP „Begečka jama" obuhvata površinu od 489,5 ha, od čega:

· režim zaštite II stepena zauzima 130,14 ha (26,6%),

· režim zaštite III stepena obuhvata površinu od 359,37 ha (73,4%).

Oko zaštićenog područja se uspostavlјa zaštitna zona od 387,75 ha.

Prema kriterijumima IUCN-a, upravlјanje ovim zaštićenim područjem usmereno je na upravlјanje vrstama i staništima.

 

Upravljač:

DTD RIBARSTVO DOO, Bački Jarak, tel: 021 625 7888

Više iz ove kategorije

PP " Jegrička" »

Top of Page