Uputstvo za pisanje radova


2. SIMPOZIJUM O ZAŠTITI PRIRODE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM: „ZAŠTITA PRIRODE - ISKUSTVA I PERSPEKTIVE“

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA


Uputstvo za pripremu poster prezentacija

 • Najveća dozvoljena dimenzija postera je A0 formata, uspravne (tzv. "portrait") orijentacije.

Uputstvo za pisanje radova

Kako bi ispunili formalne uslove potrebne za štampanje, radove pripremiti na sledeći način: Radove pisati u programu Microsoft Word (2003, 2007) fontom Times New Roman. Radovi se mogu slati na srpskom ili engleskom jeziku. Za radove na srpskom jeziku koristiti ćirilično pismo i uz rad poslati rezime na engleskom jeziku. Veličina slova za glavni naslov treba da bude 14 pt (bold), za podnaslov 12 pt (bold), a za osnovni tekst 12 pt. Prored treba da bude 1 (single). Dužina rada, zajedno sa slikama, skicama, grafikonima i tabelama, treba da iznosi maksimalno 12 strana, sa marginama 2,5 cm. Radi jednoobraznosti redosled i način pisanja treba da bude sledeći:

 • Prezime i ime autora ispod glavnog naslova, a podaci o autoru (titula, ime, prezime, zvanje, fakultet, mesto, zahvalnost) u fusnoti;
 • Glavni naslov i nazive priloga (tabele, fotografije, grafički prilozi, karte i sl.) treba označiti na srpskom i engleskom jeziku;
 • Iza glavnog naslova apstrakt i ključne reči na srpskom i engleskom jeziku;
 • Ključne reči (do 5 reči) na srpskom i engleskom;
 • Uvod;
 • Osnovni tekst prema metodološkom opredeljenju autora;
 • Iza osnovnog teksta rezime na engleskom treba da ima 200 do 300 reči;
 • Sve grafičke priloge dostaviti kao zasebne dokumente u JPG (JPEG) ili TIF formatu, rezolucije 300 tačaka po inču;
 • Pri navođenju literature pridržavati se APA formata.

Primeri:

 • U tekstu (Radić, 1995) kad je u pitanju jedan autor; (Radić, Milić, 1994) kada su u pitanju dva autora i (Radić i sar., 1996) kada postoje tri i više autora. Ako se navodi više radova jednog autora, izdatih iste godine, godini izdanja dodati mala azbučna slova a, b, v (Radić, 1993a, Radić, 1993b). Ako je u pitanju doslovno citiranje navesti i stranu: (Radić, 1995, 17);
 • Literaturu navoditi azbučnim redom;
 • Knjige i monografije pisati na sledeći način:
  Ćurčić, S. (1980). Stanovništvo fruškogorske oblasti. Novi Sad: Matica srpska.
  Đurđev, B. (2001). Osnovne tehnike u demografiji. Beograd: Društvo demografa Jugoslavije, Novi Sad: Zmaj.
  Parry, M.L. (Ed.) (2000). Assessment of Potential Effects and Adaptation for Climate Change in Europe: Summary and Conclusions. Norwich: JacksonEvnironmentInstitute, University of East Anglia.
 • Članke objavljene u časopisima ili zbornicima radova sa naučnih skupova:
  Bugarski, D. (1995). Reka Zlatica nekad i sad. Zbornik radova Instituta za geografiju,25, 23-28.
  Savić, S. i Lazić, L. (2009). SNHT analiza sezonskih i mesečnih temperatura vazduha u Vojvodini (Srbija). Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 38, 58-87.
  Kalenjuk, B., Škrinjar, M., Psodorov, Đ., Korbatfinski, M. i Gagić, S. (2011). Elementary Skills and Habits on Food Safety of Students in Hospitality and Tourism. In: N. Mimica- Dukić (Ed.), Contemporary Trends in Tourism and Hospitality - Via Danube, the Main Street of Europe, (418-429). Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management.
 • Izvori bez autora:
  Meteorološki godišnjaci (1991-2000). Beograd: Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
  Opštine u Srbiji 2010 (2010). Beograd: Republički zavod za statistiku.
 • Disertacije, magistarski i diplomski radovi
  Savić, S. (2009). Kretanje ekstremnih temperature vazduha na području Vojvodine u periodu 1951-2000. Doktorska disertacija, Novi Sad: Prirodno-matematičkifakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Radove urađene prema gore navedenim uputstvima poslati na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Top of Page