Povratak na prethodnu stranicu

ZAKONI I PROPISI

Pravna regulativa

Pitanje zaštite i očuvanja prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti, kao i druga pitanja od značaja za očuvanje prirode uopšte, uređena su odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. Glasnik“ RS“, br.36/09, 88/2010 i 91/2010), podzakonskim aktima (uredbe, naredbe, pravilnici, rešenja o zaštiti prirodnih dobara, itd), kao i ratifikovanim međunarodnim ugovorima. U toku je harmonizacija pravnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite prirode sa propisima Evropske unije, kao što su Direktiva Saveta 92/43/EEZ od 21. maja 1992. godine (Službeni glasnik EU L 206. 22/7/1992 P. 0007-0050) o zaštiti staništa, Direktiva Saveta 79/409/EES od 2. aprila 1979. (Službeni glasnik L 103, 25.04.1979, str.0001-0018) o očuvanju divljih ptica, itd..

1. - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010); 

2. - Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine („Sl.užbeni glasnik RS - Međunarodni ugovori“, br. 38/09) – tzv. Arhuska konvencija.

3. - Zakoni i podzakonska akta relevantna za zaštitu prirode:
- Nacionalna strategija održivog razvoja ("Službeni glasnik RS", br. 57/2008 od 3.6.2008. godine);

4. - Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“ br. 13/2011);

5. - Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010);

6. -  Uredba o ekološkoj mreži, ("Službeni glasnik RS", br. 102/2010 od 30.12.2010);

7. - Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik PC", br. 135/2004 i 36/2009);

8. - Zakon o fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009);

9. -  Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS" br. 135/2004 i 88/2010);

10. - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS br. 135/2004 i 36/2009);

11. - Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, ("Službeni glasnik RS" br. 114/2008 od 16.12.2008. godine);

12. - Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 69/2005 od 9.8.2005. godine);

13. - Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, ("Službeni glasnik RS", br. 69/2005 od 9.8.2005. godine);

14. - Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 69/2005 od 9.8.2005. godine);

15. - Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izradu analize uticaja objekata i radova na životnu sredinu („Službeni glasnik PC”, br. 49/01);

16. - Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik PC”, br. 135/04);

17. - Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010);

18. - Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010);

19. - Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 od 15.9.2009);

20. - Zakon o vodama, ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 od 7.5.2010. godine);

21. - Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 od 7.10.2010. godine);

22. - Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009 2.6.2009. godine);

23. - Zakon o poljoprivrednom zemljištu,("Službeni glasnik RS", br. 62/2006 i 41/2009);

24. - Zakon o genetički modifikovanim organizmima, ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009 od 2.6.2009. godine);

25. - Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine ("Službeni glasnik RS", br. 88/2010 od 23.11.2010. godine);

26. - Zakon o planiranju i izgradnji, ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009 i 81/2009);

27.  - Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima , ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009. od 3.9.2009);

28. - Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010);

29. - Zakon o banjama, ("Službeni glasnik RS", br. 80/92)

30. - Zakon o kulturi („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009);

31. - Zakon o energetici („Službeni glasnik PC”, br. 84/04);

32. - Zakon o rudarstvu („Službeni glasnik PC“, br. 44/95, 34/2006 i 104/2009);

33. - Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010 od 26.3.2010. godine);

34. - Zakon o dobrobiti životinja ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009 od 2.6.2009. godine);

35. - Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači, trajanju lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači, kao i merama zaštite i regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenih vrsta divljači, ("Službeni glasnik RS", br. 75/2010 od 20.10.2010. godine);

36. - Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, ("Službeni glasnik RS", br. 5/2010 od 5.2.2010. godine);

37. - Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje- ("Službeni glasnik RS", br. 35/2010 od 26.5.2010. godine);

38. - Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama ("Službeni glasnik RS", br. 99/2009 od 1.12.2009. godine);

39. - Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta za zbrinjavanje zaštićenih divljih životinja ("Službeni glasnik RS", br. 76/2010 od 22.10.2010. godine);

40. - Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt i elementima za određivanje mini zoološkog vrta („Službeni glasnik RS”, broj 75/10);

41. - Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik PC”, 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9/10);

42. - Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2010. godini, ("Službeni glasnik RS", br. 17/2010 od 23.3.2010. godine);

43. - Pravilnik o uslovima za osnivanje banke gena divljih biljaka, životinja i gljiva, načinu rada banke gena, načinu postupanja sa biološkim materijalom, sadržini zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za osnivanje banke gena;
- Pravilnik o uslovima pod kojima se fosili, minerali i kristali mogu dati pravnom licu na zaštitu i čuvanje, ("Službeni glasnik RS", br. 79/2010 od 29.10.2010. godine);

44. - Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik PC”, br. 36/2009);

45. - Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja, odnosno dela ribarskog područja na kojem je zabranjen ili ograničen ribolov („Službeni glasnik PC”, br. 49/95);

46. - Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu ("Službeni glasnik RS", br. 84/2009 od 15.10.2009. godine);

47. - Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009 od 16.12.2009. godine);

48. - Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, kao i o izgledu i sadržini jedinstvenog obrasca evidencije ulova od strane rekreativnog ribolovca ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009 od 16.12.2009. godine);

49. - Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja ("Službeni glasnik RS", br. 79/2009 od 28.9.2009. godine);

50. - Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke ("Službeni glasnik RS", br. 7/2010 od 19.2.2010. godine);

51. - Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara ("Službeni glasnik RS", br. 7/2010 od 19.2.2010. godine);

52. - Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara, ("Službeni glasnik RS", br. 7/2010 od 19.2.2010. godine);

53. - Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda, ("Službeni glasnik RS", br. 13/2010 od 12.3.2010. godine);

54. - Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama, ("Službeni glasnik RS", br. 71/2010 od 4.10.2010. godine);

55. - Zakon o nacionalnim parkovima, ("Službeni glasnik RS", br. 39/93 i 44/93, Prestao da važi osim odredaba čl. 6. i 7. i opisa područja nacionalnih parkova, a do donošenja posebnih zakona -Zakona - 36/2009-76);

56. - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara,   ("Službeni glasnik RS", br. 81/2010 od 5.11.2010. godine);

57. - Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja (Službeni glasnik RS", br. 85/2009 od 19.10.2009. godine);

58. - Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora, ("Službeni glasnik RS", br. 7/2010 od 19.2.2010. godine); 

59. - Pravilnik o kompenzacijskim merama, ("Službeni glasnik RS", br. 20/2010 od 31.3.2010. godine);

60. - Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja, "Službeni glasnik RS", br. 84/2009 od 15.10.2009. godine);

61. - Pravilnik o izgledu znaka zaštite prirode, postupku i uslovima za njegovo korišćenje, ("Službeni glasnik RS", br. 84/2009 od 15.10.2009. godine);

62. - Pravilnik o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znaka ("Službeni glasnik RS", br. 81/2010 od 5.11.2010. godine);

 

 

Međunarodne konvencije koje je ratifikovala Republika Srbija, značajne za zaštitu prirode:

- Uredba o ratifikaciji Međunarodne konvencije za zaštitu bilja („Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori“, br. 7/55);
- Zakon o ratifikaciji Međunarodne konvencije za zaštitu ptica („Službeni list SFRJ", br. 6/73);
- Uredba o ratifikaciji Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja, posebno kao prebivalište ptica močvarica („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori“, br. 9/77);
- Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav
("Službeni list SCG- Međunarodni ugovori", br. 4/2003);
- Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije o zaštiti i održivom razvoju Karpata („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori“, br. 102/2007);
- Konvencija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi („Službeni glasnik RS” - Međunarodni ugovori, broj 102/07);
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori“, br. 102/2007);
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori“, br. 102/2007);
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 11/2001);
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 11/01);
- Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj:  2/97);
- Zakon o potvrđivanju Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime ("Službeni glasnik RS", br. 88/2007 i 38/2009);
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu („Službeni glasnik RS  - Međunarodni ugovori“, br. 102/2007);
- Zakon o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike daljine o dugoričnom finansiranju Programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi (EMEP) („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori“, br. 2/87);
- Montrealski protokol o supstancijama koje oštećuju ozonski omotač („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 16/90 i „Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori“, br. 24/04);
- Zakon o ratifikaciji Bečke konvencija o zaštiti ozonskog omotača, sa prilozima I i II („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 1/90);
-  Zakon o ratifikaciji Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima ("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori, br.11/86);
- Uredba o ratifikaciji Konvencije o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom ("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori,br.16/76);
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o sprečavanju i kontroli profesionalnih rizika prouzrokovanih kancerodenim supstancama i agensima ("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori, br. 3/77);
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori“, br. 8/74);
- Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2011 od 27.5.2011. godine);